Tabela zawartości

1. Ogólne warunki

 • Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bieżących i przyszłych umów sprzedaży zawieranych z firmą Pióro Group, z siedzibą w Żębocin 58a, 32-100 Proszowice (zwaną dalej „sprzedającym”), jak również w odniesieniu do wszystkich ofert cenowych przesyłanych przez sprzedającego. Postanowienia odbiegające od treści niniejszych warunków ogólnych są ważne wyłącznie, jeżeli zostaną zawarte w formie pisemnej.
 • Wszelkie warunki ogólne i inne warunki klienta będą obowiązywały wyłącznie, jeżeli zostaną jednoznacznie uzgodnione w formie pisemnej, niezależnie od momentu, w którym zostaną one przekazane sprzedającemu.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okaże się nieważne lub podlegające unieważnieniu, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełni w mocy, zaś sprzedający i klient omówią tę kwestię w dobrej wierze celem uzgodnienia warunku zastępczego, który zostanie uzgodniony w miejsce danego postanowienia, uwzględniając w miarę możliwości cel i zamiar nieważnego postanowienia.

2. Oferty cenowe i zamówienia

 • Wszystkie oferty cenowe przedstawiane przez sprzedającego są niewiążące, chyba że w danej ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny podane w ofercie są ważne przeważnie przez 30 dni od daty sporządzenia oferty we wszystkich przypadkach. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, istotne błędy i/lub błędy w kalkulacji znajdujące się w ofercie cenowej.
 • O ile w ofercie cenowej wyraźnie nie podano inaczej, umowa wejdzie w życie dopiero po zatwierdzeniu przez sprzedającego zamówienia w formie pisemnej. Umowa z klientem może zostać zawarta dopiero po przesłaniu przez sprzedającego potwierdzenia zamówienia.
 • Dostawy produktów realizowane są wyłącznie w krajach, w przypadku których sprzedający akceptuje zamówienia. Każda osoba składająca zamówienie potwierdza tym samym swoją zdolność prawną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w razie poważnego podejrzenia naruszenia prawa lub złej woli, poważnego podejrzenia działania w celach komercyjnych, niemożliwego do zaakceptowania przez sprzedającego, lub w przypadku wyczerpania się zapasów danego artykułu. Sprzedający i klient wyraźnie ustalają, iż elektroniczne środki komunikacji stanowią sposób umożliwiający zawarcie ważnej umowy sprzedaży.
 • Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie, jeżeli sprzedający wyrazi na to z wyprzedzeniem zgodę. W razie anulowania zamówienia na kliencie zawsze spoczywa obowiązek prawny uiszczenia stałej kwoty w wysokości 30% ceny zamówienia bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań, co nie umniejsza prawa sprzedającego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w kwocie równej różnicy pomiędzy kwotą stałą a poniesioną szkodą.
 • Wszystkie rysunki i zdjęcia produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ustawienia ekranu, na którym klient wyświetla stronę internetową sprzedającego lub na którym sprawdza pocztę elektroniczną, mogą powodować różnice kolorystyczne w prezentowanych produktach. Różnice kolorystyczne mogą być także spowodowane przedrukami katalogów i powiązanych dokumentów. Strona internetowa sprzedającego ma na celu zapewnić klientowi ogólne informacje na temat produktów i działalności sprzedającego. Obowiązek dołożenia zasadnych starań w odniesieniu do dostępu do strony, procesu zamawiania, dostaw i innych usług spoczywa wyłącznie na sprzedającym. Sprzedający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej przez dany okres czasu oraz nie gwarantuje, iż strona internetowa będzie nieprzerwanie dostępna, będzie aktualna i nie będzie zawierała błędów. Użytkownicy mogą bezpłatnie przeglądać oraz drukować informacje znajdujące się na stronie internetowej do celów prywatnych, lecz nie mogą wykorzystywać ich w celach komercyjnych. Wszystkie wymiary, wagi, ilości oraz inne dane techniczne, łącznie z ilustracjami w katalogach i folderach, mają zawsze charakter przybliżony. Sprzedającemu będzie zawsze przysługiwało prawo do dokonywania zmian w produktach, jeżeli uzna, iż ich skutkiem będzie ich ulepszenie. Tego rodzaju zmiany nie dają klientowi prawa do rozwiązania lub zerwania umowy ani do żądania, by takie same zmiany zostały wprowadzone w produktach, które zostały już zamówione i/lub dostarczone.

3. Ceny

 • O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie ceny podawane w ofercie cenowej, potwierdzeniu zamówienia lub umowie są „EXW Proszowice”. Cenniki dystrybuowane przez sprzedającego mają w takich przypadkach wyłącznie charakter orientacyjny i nie są dla niego wiążące.
 • Naliczona zostanie stała rekompensata w wysokości 250 euro za skorygowanie przetargu, jeżeli sprzedający nie otrzyma instrukcji celem dokonania określonych modyfikacji w terminie 6 tygodni od daty przetargu.
 • O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podawane w ofercie cenowej, potwierdzeniu zamówienia itp. są cenami netto (bez podatku VAT).

4.Data dostawy

 • Dostawa produktów nastąpi, w miarę możliwości, w terminie określonym w indywidualnym potwierdzeniu zamówienia. Za nieprawidłowy adres dostawy odpowiedzialność ponosi klient, co może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów. Podane terminy dostaw nie są wiążące, lecz mają wyłącznie charakter orientacyjny. Sprzedającemu przysługuje prawo do dokonywania dostaw częściowych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty pobierane przez stronę trzecią. Ryzyko związane z dostawą spoczywa na kliencie. Sprzedający nie przyjmuje odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie na skutek nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych przez strony trzecie ani za utratę, kradzież lub uszkodzenie towaru w trakcie dostawy przez strony trzecie. Opóźnienie w realizacji dostawy nie może być powodem do anulowania zakupu lub wypłaty odszkodowania na korzyść kupującego, chyba że opóźnienie miało charakter celowy.
 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszty, odpowiedzialność, szkody, grzywny ani wydatki wynikłe z opóźnienia w dostawie lub niezrealizowania dostawy.

5. Odpowiedzialność

 • Jeżeli sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, jest ona zawsze ograniczona maksymalnie do kwoty równej sumie widniejącej na fakturze.
 • Sprzedający nigdy nie ponosi odpowiedzialności za:
  • odstępstwa, uszkodzenia, błędy i defekty, które nie zostały zauważone w towarze zatwierdzonym przez klienta, a które klient powinien był zauważyć;
  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania przez klienta bądź stronę trzecią;
  • szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utratę zarobku lub zysku, utracone oszczędności, szkody niematerialne oraz szkody powstałe na skutek przestoju w przedsiębiorstwie;
  • szkody powstałe na skutek zmian w przepisach środowiskowych, jakie nastąpiły po zawarciu umowy;
  • niezgodne z prawem, niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie towaru przez klienta lub stronę trzecią;
  • szkody powstałe na skutek użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi;
  • szkody wynikające z porady udzielonej przez sprzedającego.
 • Wszystkie roszczenia odszkodowawcze muszą być wnoszone, pod groźbą ich przepadku, w terminie jednego roku od momentu, w którym klient stwierdził lub mógł stwierdzić zdarzenie, które spowodowało szkodę.

6. Siła wyższa

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań lub za jakiekolwiek niewywiązanie się ze zobowiązań na skutek zdarzeń, na które nie ma on wpływu, w tym, lecz nie wyłącznie, na skutek katastrof naturalnych, działań stron trzecich (np. hakerów, dostawców, władz, organów quasi-publicznych, organów ponadnarodowych lub krajowych), zamieszek, niepokojów, niepokojów społecznych, wojen, aktów wrogości, katastrof, terroryzmu, piractwa, aresztowań, środków przymusu podjętych przez uprawnione władze, strajków i/lub wstrzymania działalności, epidemii, pożarów, eksplozji, burz, powodzi, susz, warunków atmosferycznych, trzęsień ziemi, wypadków, uszkodzeń mechanicznych, oprogramowania stron trzecich, zakłóceń w działaniu lub problemów instytucji użyteczności publicznej, przerw w produkcji, trudności w dostawie lub braków surowców, siły roboczej, zasilania lub transportu bądź opóźnień w transporcie, przestojów w pracy lub innych sporów zbiorowych z personelem, dotykających sprzedającego lub jego dostawców, przerw w dostępie do Internetu, w dostawie energii elektrycznej, w dostępie do usług pocztowych lub technologii dostarczanych przez strony trzecie, środków zastosowanych przez władze państwowe oraz chorób, nawet jeżeli zdarzenia te można było przewidzieć. Powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. W razie wystąpienia siły wyższej po stronie sprzedającego jego zobowiązania względem klienta zostaną zawieszone na okres występowania takiej siły wyższej.
 • Jeżeli siła wyższa będzie występowała przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni, obie strony będą uprawnione do anulowania zamówienia bez uprzedniej zgody strony przeciwnej. W takich przypadkach klient nie może występować z roszczeniami odszkodowawczymi względem sprzedającego. Wszystko, co sprzedający do tego momentu dostarczył lub wykonał w oparciu o umowę, zostanie proporcjonalnie rozliczone, o ile dotyczy.

7. Transport i przyjęcie towaru

 • Dostawy realizowane przez sprzedającego odbywają się zawsze „EXW Proszowice”, przy czym klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty i ryzyko związane z pakowaniem, załadunkiem, transportem z magazynów lub fabryk sprzedającego do wskazanego miejsca dostawy. Sprzedający nigdy nie ubezpiecza towarów.
 • Jeżeli klient decyduje się na wzięcie na siebie odpowiedzialności za transport, przyjmuje on równocześnie wszelką odpowiedzialność i ryzyko wiążące się z transportem, począwszy od momentu rozpoczęcia załadunku towarów.
 • Ryzyko związane z towarami przechodzi na klienta w momencie, gdy towary powinny zostać przyjęte, nawet jeżeli klient tego nie zrobił.
 • Jeżeli zamówione towary nie zostały odebrane przez klienta w dniu dostawy, od tego momentu sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia klienta, bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań, kosztami magazynowania towarów w stałej wysokości wynoszącej 50 EUR/m² za każdy (rozpoczęty) tydzień.

8. Prawa własności intelektualnej

 • Wszystkie prawa własności intelektualnej oraz prawa pokrewne pozostają przy sprzedającym. Prawa własności intelektualnej obejmują: prawa autorskie, znaki handlowe, prawa dotyczące projektów i modeli i/lub inne prawa (własności intelektualnej), w tym wiedzę techniczną i/lub handlową, metody i koncepcje, podlegające opatentowaniu lub też nie. Klientowi zabrania się wykorzystywania i/lub modyfikowania praw własności intelektualnej, jak określone w niniejszym artykule warunków ogólnych sprzedającego. Treść, obrazy, logotypy, rysunki, zdjęcia, dane, nazwy produktów, teksty itp. znajdujące się na stronie internetowej lub w katalogach i innych materiałach drukowanych sprzedającego są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności (intelektualnej) i innymi postanowieniami umownymi.
 • Jakiekolwiek materiały informacyjne dostarczane przez sprzedającego nie mogą być kopiowane, odsprzedawane, publikowane lub przekazywane stronom trzecim w jakikolwiek sposób, chyba że pozwala na to charakter takich informacji.
 • Klient nie może usuwać (wizualnych) znaków handlowych sprzedającego („MACHINES PIÓRO” i/lub „PIÓRO GROUP”) ani stron trzecich z dostarczonych towarów.

9. Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności

 • Przy zamawianiu produktów klient wyraźnie zgadza się na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów administracyjnych, takich jak stworzenie i prowadzenie bazy danych klienta, śledzenie zamówień, wysyłek i faktur oraz sprawdzanie wypłacalności. Pod pojęciem danych osobowych sprzedający rozumie wszystkie informacje, przy pomocy których można zidentyfikować osobę klienta.
 • Informacje przekazane przez klienta są niezbędne do przetwarzania i realizacji zamówień oraz do fakturowania. Gdy klient składa zamówienie na produkt, jego dane osobowe zostają przekazane do bazy danych klientów sprzedającego.
 • Sprzedający nigdy nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, chyba że wyraźnie zażądają tego organy sądowe lub prawo nałoży na niego tego rodzaju obowiązek. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Wyłącznie klienci, którzy wyrazili swą jednoznaczną zgodę, będą otrzymywali newsletter od sprzedającego. Klient może zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez przesłanie zwykłej prośby. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania lub usunięcia.

10. Reklamacje i gwarancja

 • Klient musi niezwłocznie sprawdzić towary w momencie ich dostawy. W terminie 8 dni od dostawy klient musi przekazać sprzedającemu jakiekolwiek reklamacje w formie pisemnej, pod groźbą przepadku tego prawa. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis uszkodzeń. Użycie dostarczonego towaru lub jego części uznaje się za bezsprzeczne zaakceptowanie dostarczonych towarów.
 • Reklamacje dotyczące ukrytych defektów, które zasadnie nie mogły zostać wykryte w momencie dostawy, muszą zostać zgłoszone sprzedającemu na piśmie w terminie 8 dni od ich stwierdzenia, pod groźbą przepadku prawa do reklamacji.
 • Jeżeli sprzedający został poinformowany o defekcie terminowo i zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, może on wymienić kwestionowane towary w całości lub częściowo. Jeżeli sprzedający decyduje się na wymianę kwestionowanych towarów w całości lub częściowo, będzie on odpowiedzialny za odebranie tych towarów na własny koszt.
 • Jeżeli stwierdzono widoczny lub ukryty defekt, o którym sprzedający został poinformowany terminowo oraz w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego artykułu i sprzedający zdecyduje się na wymianę towarów zgodnie z powyższym podpunktem, nie będzie on zobowiązany do jakiejkolwiek innej rekompensaty. Dodatkowo rekompensata, jaką sprzedający płaci w przypadku udowodnionego niewywiązania się ze zobowiązań umowy, jest zawsze ograniczona do kwoty maksymalnej równej cenie danego towaru netto (bez VAT). Sprzedający nie będzie w żadnych okolicznościach zobowiązany do zapłacenia rekompensaty za szkody pośrednie lub niematerialne (w tym, lecz nie wyłącznie, za utratę zysku, utracone możliwości, inne szkody następcze itp.).
 • Sprzedający zagwarantuje właściwe działanie nowych maszyn, które sprzedał, przez okres 12 miesięcy następujących po dokonaniu dostawy (co nie dotyczy maszyn używanych). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń zaistniałych na skutek wypadków, zaniedbań, upadku, niestandardowego lub nieprawidłowego użytkowania, użycia towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji, jak zawarta w prospekcie lub podręczniku konserwacji, zmian lub modyfikacji towaru, ekstremalnie intensywnego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. Gwarancja nie obejmuje także artykułów o krótszym cyklu życiowym, artykułów zużywalnych ani produktów o ograniczonej trwałości. Defekty, jakie ujawnią się po upływie 6 miesięcy od daty dostawy, nie będą uznawane za defekty ukryte, chyba że klient dostarczy przeciwne dowody. Gwarancja nie podlega przeniesieniu. Gwarancja nie obejmuje także materiałów, których marka została zmieniona lub usunięta lub w których zamontowano części nieoryginalne. Jeżeli gwarancja ma zastosowanie, sprzedający naprawi stwierdzoną usterkę na własny koszt. W takim przypadku sprzedający nie może zostać zobligowany do jakiejkolwiek innej rekompensaty, zaś dokonanie jakiejkolwiek naprawy nie skutkuje przedłużeniem okresu gwarancji.
 • Sprzedający nie będzie miał obowiązku zrekompensowania ukrytych lub widocznych defektów, jeżeli klient nie wywiązał się we właściwy sposób ze swoich zobowiązań dotyczących płatności kwoty należnej sprzedającemu.
 • Aby skorzystać z gwarancji, klient musi, pod groźbą przepadku tego prawa, zgłosić stwierdzoną usterkę sprzedającemu w formie pisemnej w terminie ośmiu dni od jej stwierdzenia oraz w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego.
 • Gwarancja wygaśnie niezwłocznie i z mocy prawa, jeżeli klient zwróci się do strony trzeciej o przeprowadzenie naprawy artykułu dostarczonego przez sprzedającego bez uprzedniej zgody tego ostatniego.

11. Zachowanie tytułu własności

 • Towary dostarczone przez sprzedającego zawsze pozostają jego własnością do czasu całkowitej zapłaty przez klienta sumy należności oraz wszystkich kosztów i naliczonych odsetek, nawet jeżeli towary nie są już mobilne ze względu na ich zainstalowanie lub eksploatację. Z tego powodu sprzedający może w dowolnym momencie odebrać towary, dopóki należność za nie nie zostanie w całości zapłacona.
 • Klient zobowiązuje się także do nieużytkowania towarów ani do niedawania ich w zastaw lub wykorzystywania jako dodatkowe zabezpieczenie do momentu całkowitej zapłaty należności za nie.
 • Zachowanie tytułu własności ma zastosowanie także w przypadku upadłości klienta, o ile towary znajdują się faktycznie u klienta w momencie jego upadłości i nie stały się nieprzenośne na skutek ich włączenia.
 • Jeżeli sprzedający wyrazi chęć wyegzekwowania swojego prawa własności, klient wyda od tego momentu sprzedającemu swoją bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dostęp do wszystkich miejsc, w których znajdują się przedmioty będące własnością sprzedającego oraz na odzyskanie tych towarów.

12. Płatność

 • Wszystkie faktury muszą zostać opłacone przed dokonaniem dostawy, chyba że na fakturze wyraźnie widnieje inny termin płatności. Reklamacje, także zasadne, nie wstrzymują zobowiązania klienta do dokonania płatności. Wszystkie koszty związane z dokonaniem płatności ponosi klient. Każda faktura od sprzedającego musi, w razie sporów jej dotyczących, zostać zakwestionowana przez klienta w terminie ośmiu dni od momentu jej otrzymania, pod groźbą przepadku takiego prawa.
 • Sprzedającemu zawsze przysługuje prawo do zrekompensowania wszystkich należności, jakie może on być winny klientowi, z należnościami, jakie klient winny jest sprzedającemu w danym przypadku.
 • Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, sprzedający naliczy odsetki w wysokości 8% rocznie z mocy prawa oraz bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, w przypadku braku zapłaty ze strony klienta w terminie płatności faktury, z mocy prawa oraz bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań naliczona zostanie stała rekompensata w wysokości 12% całkowitej sumy faktury (brutto), co nie umniejsza prawa sprzedającego do wykazania poniesienia większych szkód i wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym z ich tytułu.
 • Brak terminowej zapłaty za jedną fakturę spowoduje natychmiastową wymagalność płatności wszystkich pozostałych kwot nieuregulowanych przez tego samego klienta wobec sprzedającego, a to z mocy prawa oraz bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań, nawet jeżeli termin płatności pozostałych należności jeszcze nie upłynął.
 • Zgodnie z postanowieniami artykułu 11, jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w terminie, sprzedającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odebrania dostarczonych towarów bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań.
 • Sporządzenie i/lub zaakceptowanie weksli lub innych zbywalnych papierów wartościowych nie spowoduje odnowienia terminu i nie wpłynie w negatywny sposób na obowiązywanie tych warunków.
 • Jeżeli klient nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich kluczowych zobowiązań, takich jak terminowe opłacenie faktur od sprzedającego lub terminowe przyjęcie towarów, a także w przypadku upadłości, wstrzymania płatności, zajęcia i (innych) sytuacji, w których sprzedający może zasadnie podejrzewać, że klient nie wywiąże się (nie będzie w stanie się wywiązać) ze swoich zobowiązań, sprzedającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań. W przypadku takiego rozwiązania umowy klient jest zobowiązany do zwrotu dostarczonych mu już przez sprzedającego towarów niezwłocznie na pierwsze wezwanie tego ostatniego oraz na swój własny koszt. Ponadto klient jest w takim przypadku również zobowiązany do zrekompensowania sprzedającemu kosztów amortyzacji dostarczonych towarów. Kwota takiej amortyzacji zostanie określona za obopólnym porozumieniem, a w przypadku jego braku, przez biegłego wskazanego przez sprzedającego.

13. Depozyt i naprawy

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towarów lub ich zniknięcie wyłącznie w przypadku zdeponowania ich przez klienta u sprzedającego w celu sporządzenia specyfikacji lub wykonania czynności konserwacyjnych bądź napraw, jeżeli można udowodnić wystąpienie poważnych zaniedbań ze strony sprzedającego.
  • Klient przez cały czas ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez uszkodzone towary zdeponowane u sprzedającego przez klienta, jak również za jakiekolwiek szkody poniesione przez sprzedającego, wynikające z roszczenia wniesionego przez stronę trzecią w związku z towarami zdeponowanymi przez klienta u sprzedającego.
  • Jeżeli klient ma zdeponowane towary u sprzedającego celem wykonania określonych czynności, sprzedający nie będzie zobowiązany do sprawdzenia innych części niż te, które mają związek z instrukcjami przekazanymi sprzedającemu. Sprzedający nie ma również obowiązku poinformowania klienta o jakichkolwiek usterkach towarów zdeponowanych u niego celem przeprowadzenia konserwacji lub naprawy.

14. Gwarancje udzielane przez klienta

 • Jeżeli zaufanie sprzedającego względem zdolności kredytowej klienta zostanie naruszone przez postępowanie sądowe wszczęte wobec klienta i/lub inne możliwe do udowodnienia zdarzenia, które wpływają lub mogą wpływać na pewność sprzedającego co do możliwości wywiązania się przez klienta z jego zobowiązań wynikających z umowy, sprzedającemu przysługuje prawo do zażądania odpowiednich gwarancji od klienta. Jeżeli klient odmówi udzielenia takich odpowiednich gwarancji, sprzedającemu przysługiwać będzie prawo do anulowania zamówienia w całości lub częściowo, nawet jeżeli towary zostały już w całości lub częściowo wysłane. W takich przypadkach klient będzie zobowiązany, z mocy prawa oraz bez konieczności przedstawienia zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań, do zapłaty stałej rekompensaty w wysokości 10% ceny zamówienia, co nie umniejsza prawa sprzedającego do udowodnienia, iż poniesiona przez niego szkoda była większa i wystąpienia w związku z tym z roszczeniem odszkodowawczym.

15. Prawo właściwe i spory

 • Jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania sporów dotyczących realizacji lub też niewywiązania się itp. z jakiejkolwiek umowy zawartej przez sprzedającego lub jakiejkolwiek oferty cenowej przez niego sporządzonej będą sądy w okręgu Krakowa.
 • W odniesieniu do wszystkich umów zawieranych przez sprzedającego oraz wszystkich ofert cenowych przez niego sporządzanych wyłącznym prawem właściwym będzie prawo belgijskie, wyłączając niniejszym obowiązywanie międzynarodowego prawa prywatnego (w tym Konwencji CISG oraz podobnych traktatów).